سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
فرهنگستان علوم اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی